АДВОКАТСКА КАНТОРА

КОСТАДИНОВА И ПАРТНЬОРИ

KOSTADINOVA & ASSOCIATES ATTORNEYS AT LAW

Ex legum sententia – Според смисъла на закона

Заклевам се да изпълнявам добросъвестно задълженията си като адвокат в съответствие с Конституцията, законите на Република България и морала, да бъда достоен за необходимите за професията доверие и уважение и чрез поведението си при нейното упражняване и в обществото да проявявам уважение към съда и органите на властта, да защитавам с всички допустими от закона средства правата и законните интереси на моите доверители и подзащитни и да не издавам тайните им. Заклех се.

Вашето право е наш приоритет

Екипът на Адвокатска кантора Костадинова и Партньори се състои от висококвалифицирани, морални и отговорни юристи, които при упражняването на адвокатската професия се ръководят единствено и само от законните интереси на клиента, като полагат максимални усилия те да бъдат защитени по най-добрия начин със законни средства. Всеки от нас, във всяко свое действие се ръководи от принципа Ex legum sententia /прев. Според смисъла на закона/.

Сфери на дейност

ТЪРГОВСКО ПРАВО

Регистрации на търговски дружества, изготвяне на документи за вписване на промени в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Виж още

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Водене на преговори за сключване на сделки с недвижими имоти, представителство и съдействие при изготвяне на предварителни договори и нотариални актове

Виж още

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Обжалване на административни актове, съдействие за издаване на различни административни актове, включително сертификати, лицензи и разрешителни;

Виж още

Имате нужда от консултант?

Услугата ОНЛАЙН КАНТОРА осигурява възможност на клиентите да представят информация и документи по своя правен казус, без да губят време в посещаване на кантората по няколко пъти.

Сфери на дейност

  • ТЪРГОВСКО ПРАВО
  • НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
  • ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ
  • ГРАЖДАНСКО ПРАВО
  • АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
  • ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
  • ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО
  • ТРУДОВО ПРАВО
  • СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО
  • СЪДЕБНО И ИЗВЪНСЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

Екип

Надя Костадинова

Адвокат

Стелияна Костадинова

Адвокат

Георги Георгиев

Юридически консултант

Петранка Гъркова

Асоцииран адвокат

Десислава Гьонова

Юридически консултант

Росица Сергиева

Счетоводител и финансов консултант

Людмила Сергиева

Счетоводител и финансов консултант

Да работим заедно