Вашето право е наш приоритет

Екипът на Адвокатска кантора Костадинова и Партньори се състои от висококвалифицирани, морални и отговорни юристи, които при упражняването на адвокатската професия се ръководят единствено и само от законните интереси на клиента, като полагат максимални усилия те да бъдат защитени по най-добрия начин със законни средства. Всеки от нас, във всяко свое действие се ръководи от принципа Ex legum sententia /прев. Според смисъла на закона/.

Адвокат Надя Костадинова

Надя е завършила Юридическия факултет на Нов Български университет магистърска степен с пълно отличие. Притежава също така и магистърска степен по специалността Национална и международна сигурност. Началото на своята кариера тя стартира като юрист във водещи нотариални кантори. По-късно се присъединява към екипа от юристи на Линднер България ЕООД, където консултира дружеството при изграждането на големи строителни проекти като Бизнес Парк София, Резиденшъл Парк, Mall of Sofia. От 2008 г. до 2015 г. е главен юрисконсулт на Тал Инженеринг ЕООД, където консултира изграждането на мащабни строителни проекти като The Mall, Мол Марково Тепе, Капитал Форт, Арена Армеец, България Мол, както и много други проекти, изграждани от Дружеството на територията на България и в чужбина, включително в САЩ, Ирак и Казахстан. От 2015 г. е член на Софийската адвокатска колегия и активно практикува адвокатската професия като представлява физически и юридически лица при разрешаването на възникнали спорове в различни сфери от тяхната дейност, цялостно правно обслужване на Дружества, правна помощ при търговски преговори, изготвяне на документи и правни становища по конкретни въпроси или цялостни бизнес решения.

Адвокат Стелияна Костадинова

Стелияна е завършила Юридическия факултет на Нов Български университет. Преди да се присъедини към кантората, Стелияна е работила като младши юрисконсулт в застрахователна компания УНИКА АД. Работила е и в държавната администрация като главен юрисконсулт на Общинско предприятие Социален патронаж. Практиката й като дългогодишен юрисконсулт в Сиела Норма АД включва разработване на предложения за нормативни промени и юридически анализи в проекти на Министерството на държавната администрация и административната реформа, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция по горите, Регистър Булстат и Столична община. В Сиела Норма АД Стелияна е заемала и позиция на продуктов мениджър на правните софтуерни Профил на купувача и Нотариус Футурум. От 2015 г. Стелияна е член на Софийска адвокатска колегия и консултира Сиела по въпроси, свързани с подготовка на проекти на нормативни актове, дружествено и търговско право, авторско право, обществени поръчки, събиране на вземания и разрешаване на потребителски спорове.

Георги Георгиев – юридически консултант

Георги е завършил Юридическия факултет на Нов Български университет. Преди да се присъедини към кантората, Георги е работил в държавната администрация. Като експерт в Дирекция Управление на собствеността и стопанските дейности на Министерство на правосъдието (МП) е консултирал управлението на ведомствения жилищен фонд на ведомството, изготвял е документация за провеждане на тръжни процедури за отдаване под наем по реда на ЗДС и ППЗДС, освен това е участвал и в експертни групи, които са изготвяли правни становища по въпроси, свързани с придобиване, разпореждане, стопанисване и управление на имоти, предоставени на Министерство на правосъдието. Георги е работил и като юрисконсулт в ЕОС Матрикс ООД, където е представлявал дружеството в съдебни производства, свързани със събиране на вземания от физически и юридически лица. Той е работил и като юрисконсулт в Централното управление на Интернешънъл Асет Банк АД, като е оказвал съдействие при изготвяне на становища по кредитни досиета, събиране и саниране на рискови експозиции и е осъществявал процесуално представителство на банката пред правораздавателни и други държавни органи. Георги има дългогодишен опит като старши юрисконсулт във Фронтекс Интернешънъл ЕАД, отдел Съдебно събиране.

ДЕСИСЛАВА ГЬОНОВА – юридически консултант

Десислава е завършила Юридическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Работила и като юрист и помощник нотариус във водещи нотариални кантори. Консултира клиенти на кантората по всички въпроси, свързани с придобиване, разпореждане, стопанисване и управление на имоти.

Росица Сергиева – управител на счетоводна къща “Прециз СС“ ООД

счетоводител и финансов консултант

Консултира клиенти на кантората по всички финансови, счетоводни и данъчни въпроси, които възникват при разрешаването на всеки конкретен случай на база действащото законодателство и счетоводните стандарти. Техният финансово-счетоводен опит им дава възможност да предлагат консултации и услуги, както на граждани, така и на дружества с разнообразна дейност, в различни бизнес отрасли и сфери на работа.

Людмила Сергиева – управител на счетоводна къща “Прециз СС“ ООД

счетоводител и финансов консултант

Консултира клиенти на кантората по всички финансови, счетоводни и данъчни въпроси, които възникват при разрешаването на всеки конкретен случай на база действащото законодателство и счетоводните стандарти. Техният финансово-счетоводен опит им дава възможност да предлагат консултации и услуги, както на граждани, така и на дружества с разнообразна дейност, в различни бизнес отрасли и сфери на работа.

Кантората работи съвместно с адвокати от следните градове:

гр. Варна

Адвокат Радостина Гъркова

Завършва магистърска степен по специалност Право, в Юридическия факултет на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, през 2008г. По време на следването си специализира „Морско право“. Професионално си развитие тя започва, като студент и от 2007 г. работи като адвокатски сътрудник във варненска адвокатска кантора. След като придобива юридическа правоспособност, работи като юрисконсулт към адвокатско дружество, което по това време обслужва големи корпоративни клиенти, общински администрации на територията на област Варна, и банки. От 2012 г. е член на Адвокатска колегия – гр. Варна, и от тогава е практикуващ адвокат.

Консултира клиенти на кантората в сферата на вещното, търговското, облигационното, семейно и наследствено право, при разпоредителни сделки с недвижими имоти и др. Консултира и подпомага клиенти при обжалване на наказателни постановления. Оказва съдействие при събиране на вземания. Подпомага длъжници при принудително събиране на изкупени вземания от колекторски фирми.

С адв. Радостина Гъркова може да се срещнете в кантората на адрес гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ 76, след предварителна уговорка на тел. +359 888 49 59 92.

гр. Казанлък

Адвокат Петранка Гъркова

Адвокат Петранка Гъркова е завършила       магистърската си степен по специалност Право, в Юридическия факултет на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, през 2008г.Освен юридическото си образование Адв.Гъркова има бакалавърска степен по специалността  „Търговия и Маркетинг“ от ТУ Габрово и магистърска степен по специалността  „Счетоводство и контрол“ от ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“ притежава дългогодишен опит като главен счетоводител в частната сфера.  От 2015г. е член на Софийска Адвокатска колегия и активно практикува адвокатската професия.

Консултира клиенти на кантората по въпроси, свързани в сферата на семейно и наследствено право, трудово право, търговско право и данъчно право.

Адвокат Петранка Гъркова практикува в гр. Казанлък, адрес на кантората ул. „Розова долина“ № 2, ет. 1, офис 125, след предварителна уговорка на тeл. +359 876 87 44 70, +359 888 87 44 70.

Да работим заедно