АДВОКАТСКА КАНТОРА

КОСТАДИНОВА И ПАРТНЬОРИ

ТЪРГОВСКО ПРАВО

 • Регистрации на търговски дружества, изготвяне на документи за вписване на промени в Търговския регистър при Агенцията по вписванията;
 • Изготвяне на документи за търговски сделки, вкл. сливания, вливания и др.;
 • Изработване и преглед на договори;
 • Изготвяне на правни анализи и становища;
 • Придобиване на разрешителни и лицензи;
 • Регистрационни процедури в съда и другите административни органи;
 • Представителство по търговски дела;
 • Представителство по изпълнителни и обезпечителни производства;
 • Представителство и консултации в сферата на конкурентното право;
 • Представителство и консултации в производство по несъстоятелност;

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 • Водене на преговори за сключване на сделки с недвижими имоти;
 • Представителство и съдействие при изготвяне на предварителни договори и нотариални актове;
 • Получаване на документи, скици, данъчни оценки и др. от компетентните държавни и общински органи;
 • Изготвяне на правни анализи и становища;
 • Процесуално представителство;
 • Откриване на ескроу сметки и представителство пред банки;

ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ

 • Правни консултации и съдействие на чуждестранни инвеститори;
 • Прецизно идентифициране на нуждите и целите на всеки отделен инвеститор;
 • Избиране на подходяща корпоративна форма и съответна данъчна структура;
 • Създаване на избрания вид дружество;
 • Получаване на нужните лицензи и разрешения;
 • Изготвяне на съответните договори;
 • Представителство при водене на преговори и сключване на сделки с юридически и физически лица;
 • Представителство пред държавни и общински органи, банки и всякакви други организации.

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

 • Предоставяне на правни консултации и съвети на физически лица по гражданскоправни спорове;
 • Процесуално представителство на физически лица по граждански дела;
 • Изготвяне на граждански договори;
 • Представителство по изпълнителни и обезпечителни производства.

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

 • Обжалване на административни актове;
 • Съдействие за издаване на различни административни актове, включително сертификати, лицензи и разрешителни;
 • Представителство пред държавните и общински органи.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Консултации относно защита на авторски права и други права на интелектуалната собственост;
 • Изготвяне на договори за ползване на обекти на права на интелектуалната собственост;
 • Процесуално представителство.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

 • Представителство на физически и юридически лица пред застрахователни компании във връзка с изплащане на застрахователни обезщетения;
 • Консултации на лица, сключили застрахователни договори;
 • Представителство по граждански дела с предмет застрахователни договори.

ТРУДОВО ПРАВО

 • Представителство пред съд по трудови дела;
 • Изготвяне и преглед на трудови договори;
 • Консултации и изготвяне на необходими документи относно прекратяване на трудови договори.

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

 • Съдействие при развод – по исков пред или по взаимно съгласие;
 • Брачни договори – изготвяне, вписване в Регистъра на имуществените отношения на съпрузите;
 • Наследствени правоотношения – откриване на наследство, наследствена маса, дял на наследник, права на наследниците, приемане на наследство, отказ от наследство, недостоен наследник и др.;
 • Делба на наследство – съдебна и доброволна делба;
 • Изготвяне на завещания.

СЪДЕБНО И ИЗВЪНСЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

Извънсъдебното събиране на вземане включва:
 • Консултации с цел избиране на най-подходящия и ефективен начин за събиране на Вашето вземане, съобразно спецификите на конкретния случай;
 • Съдействие и участие при воденето на преговори с Вашия длъжник за доброволно плащане;
 • Изготвяне и изпращане на покана за доброволно плащане;
 • Участие в преговори, изготвяне и сключване на споразумения за извънсъдебно доброволно плащане на дълга;
 • Посещения по постоянен адрес на длъжника за установяване на контакт и водене на преговори за доброволно плащане.
Действия по съдебно събиране на вземане чрез:
 • Изготвяне и депозиране в съд на заявление за издаване на изпълнителен лист във възможно най-кратки срокове;
 • Изготвяне и депозиране в съд на иск при възражение от длъжника; водене на делото до постановяване на решение;
 • Образуване на изпълнително дело при съдебен изпълнител;
 • Постоянен контакт със съдебния изпълнител с цел по-бързо и ефективно реализиране на вземането.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Услуги за Възложител
 • Изготвяне на документация за обществена поръчка;
 • Изготвяне на документация, свързана с работата на комисията;
 • Консултиране на Възложителя във връзка с жалба пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС).
 • Процесуално представителство пред КЗК/ВАС.
Услуги за Кандидати, Участници и Изпълнители
 • Обсъждане с клиента на всички възможности за участие в обявена процедура;
 • Учредяване на консорциум или друго обединение, с цел покриване на всички изисквания на Възложителя;
 • Регистрация на Консорциума в Регистър Булстат към Агенция по вписванията, респективно в Търговския регистър при необходимост;
 • Подготовка на заявления за участие и/или на офертите на кандидатите и участниците;
 • Консултиране на клиента при сключване на договор за обществена поръчка;
 • Процесуално представителство пред КЗК/ВАС;
 • Консултации при изпълнение на сключения договор;
Процесуално представителство във връзка с изпълнение на договори за обществени поръчки.

Имате нужда от консултант?

Услугата ОНЛАЙН КАНТОРА осигурява възможност на клиентите да представят информация и документи по своя правен казус, без да губят време в посещаване на кантората по няколко пъти.